مدیریت و اصلاح فرایند های سازمان

امروزه یکی از مسایل قابل توجهی که در سازمان ها و شرکت های ایرانی صرف نظر از حوزه فعالیت و رسالت آنها وجود دارد، عدم کار آمدی ساختار ها و بهینه نبود فرایند ها است. این "نا بهینگی" و "نا کارآمدی" در تمام بخش های یک سازمان مانند بازاریابی و فروش، عملیات و تولید، مالی و حسابداری و... ممکن است قابل رویت باشد. یک راه حل پذیرفته شده در سراسر جهان مدیریت، طراحی مجدد و بهینه سازی فرایند های سازمان و اصلاح و بهبود ساختار است.

گروه مشاوران سام با تکیه بر دانش فنی و تجربه حرفه ای کارشناسان، مشاوران و شرکای تجاری و علمی خود می کوشد تا سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ایرانی را در جهت بهینه سازی، طراحی مجدد و اصلاح فرایند ها و ساختار سازمان یاری رساند.درخواست مشاوره

ثبت سفارش