واحد توسعه مدیریت

تردیدی نیست که موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان، بیش از هرچیز تحت تاثیر شایستگی های مدیریتی اش است. متاسفانه در سازمان های ایرانی، در مقایسه با کشور های توسعه یافته یا اقتصاد های موفق در حال توسعه، مدیریت حرفه ای مورد غفلت قرار گرفته است. واحد مشاوره مدیریت گروه مشاوران سام می کوشد به عنوان مشاور و مجری قابل اعتماد، مدیران و فعالان اقتصادی ایرانی را برای "درست انجام دادن کارهای درست" یاری رساند.

مهمترین حوزه های این بخش عبارتند از: