نرم افزار مدیریت تنخواه گردان سام

یکی از چالش های مهم واحد های مالی بنگاه های اقتصادی و نیز سازمان های بخش عمومی، مدیریت کارآمد تنخواه گردان ها است. این موضوع با توجه به تعدد احتمالی شعب و تنخواه گردان ها، تعداد زیاد فعالیت های تکراری مرتبط با هر تنخواه گردان، و نیز اهمیت کنترل آن، مطابق با آیین نامه های داخلی شرکت و قوانین و مقررات جاری کشور، اهمیت دو چندانی می یابد. گروه مشاوران سام، در راستای رسالت خویش و بر اساس بیش از 10 سال تجربه حرفه ای و دانش مشاوران و کارشناسان خود، اقدام به توسعه و تولید نرم افزار مدیریت تنخواه گردان سام نموده است.


امکانات و ویژگی ها

برخی از مهمترین ویژگی های نرم افزار مدیریت تنخواه گردان سام به شرح زیر است:

۱-امکان تعریف کاربران همراه با تعیین محدوده ی دسترسی به ازای هر فرم و برای هر کاربر
۲- امکان تعیین حق دسترسی هر کاربر به عملیات فرم های مختلف
۳- امکان تعریف اطلاعات پایه نرم افزار مدیریت تنخواه گردان به صورت درختواره
۴- امکان ارتباط تنخواه داران مربوط به هر شعبه
۵- امکان تعریف درختواره انواع هزینه ها ی مرتبط با تنخواه گردان
۶- امکان برقراری ارتباط بین هزینه های تنخواه گردان و کد ینگ حسابداری جهت صدور اتوماتیک سند حسابداری
۷- امکان ثبت صورتخلاصه بر اساس درختواره ی هزینه های تنخواه گردان
۸- امکان درج شماره، شرح و تاریخ اسناد پیوست مرتبط با هزینه های تنخواه گردان
۹- امکان ذخیره و بازیابی تصاویر اسناد پیوست مرتبط با هزینه های تنخواه گردان
۱۰- امکان ثبت صورتخلاصه هزینه های تنخواه گردان در وضعیت های موقت، دائم، بررسی شده و قطعی
۱۱- امکان صدور اتوماتیک سند حسابداری تنخواه گردان با فرمت سند حسابداری نرم افزار حسابداری مشتری
۱۲- امکان کنترل گردش کار هزینه های تنخواه گردان با استفاده از قابلیت تعیین وضعیت صورتخلاصه
۱۳- امکان تهیه ی گزارش ماتریسی هزینه های تنخواه گردان
۱۴- امکان تکمیل اطلاعات خرید مربوط به هزینه های تنخواه گردان در فایل خرید و فروش فصلی با فرمت دارایی(ماده169 مکرر ق.م.م)
۱۵- استفاده از فناوری روز دنیا (ASP.NET MVC)


هماهنگی جلسه دمو

ثبت سفارش