واحد پژوهش و آموزش

پژوهش و آموزش کلید توسعه پایدار در سطح سازمان، اقتصاد و جامعه اند. بسیاری از مشکلات مدیریتی سازمان های ایرانی، ناشی از اقدام به شیوه ی سعی و خطاست. چنانچه بتوانیم به سوالاتی که درست و هوشمندانه مطرح می شوند پاسخ های معتبر و به موقع بدهیم، به اعتقاد ما نیمی از راه موفقیت را طی کرده ایم. از سویی، آینده پژوهی ما را از غافلگیر شدن در برابر تغییرات سریع جهانی در حوزه های گوناگون مصون می کند و فرصت ها و تهدیدات آینده را برایمان آشکار می سازد. همچنین تردیدی نیست که توجه به منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین عنصر اقتصاد های امروز و آینده، لزوم آموزش هدفمند و بی وقفه را بیش از گذشته آشکار می نماید.

گروه مشاوران سام برای پاسخگویی به نیاز های پژوهشی و آموزشی سازمان های ایرانی، پروژه های تحقیقاتی و دوره های آموزشی تخصصی را در حوزه های فعالیت خود اجرا و برگزار می نماید.

اطلاع از آخرین رویدادهای آموزشی