مدیریت دانش

شواهد علمی و محکمی در دست است که تایید می کند امروزه ثروت و قدرت نه در دست صاحبان آب و زمین و مواد خام و منابع مالی و دارندگان کارخانجات عظیم دودکشی با تولیدات انبوه که متعلق به صاحبان، تولید کنندگان و استفاده کنندگان از دانش است.

به همین دلیل شناسایی، استخراج، توزیع و انتشار و استفاده عملی از دانش به عنوان اصلی ترین فرایند های مدیریت دانش شناخته شده اند. از سوی دیگر موفقیت در مدیریت دانش در سازمان ها بدون در نظر گرفتن چهار عامل کلیدی رهبری، فرهنگ، فناوری و اندازه گیری ممکن نیست.

متاسفانه امروزه سازمان های ایرانی علی رغم صرف هزینه های قابل توجه تنها به برخی از ابعاد مدیریت دانش توجه می کنند و به همین دلیل نتیجه کار، آن چنان که باید موفقیت آمیز و مطلوب نیست.

گروه مشاوران سام با تکیه بر دانش فنی و تجربه حرفه ای کارشناسان، مشاوران و شرکای تجاری و علمی خود می کوشد تا فرایند مدیریت دانش را به شکلی متوازن در سازمان ها و شرکت ها پیاده سازی نموده و هدایت نماید.درخواست مشاوره

ثبت سفارش