تصمیم گیری و بهینه سازی

اهمیت تصمیم گیری در مدیریت آنچنان است که برخی صاحب نظران، مدیریت را همان تصمیم گیری می دانند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل اهمیتی که برای حفظ و استفاده بهینه از منابع قایل هستند، مدیران می کوشند تا بهترین تصمیم ممکن را بگیرند. از طرفی میدانیم که ذهن انسانها به دلیل ظرفیت محدودی که دارد نه قادر است همه گزینه ها بشناسد و نه قادر به مقایسه گزینه های مختلف از جهات گوناگون است. با همین استدلال می توان گفت که در مسایل پیچیده که اطلاعات ورودی زیاد و شرایط حاکم بر مساله، پیچیده و فاکتورهایی مانند ریسک دارای اهمیت بالایی است، قدرت محاسبه و تشخیص انسان به تنهایی قابل اتکا نیست. در چنین وضعیت هایی ما ناگزیر به استفاده از سیستم های تصمیم یار مدیریت (Decision Support System) هستیم.

گروه مشاوران سام با همکاری معتبر ترین شرکت های فعال در زمینه طراحی و توسعه سیستم های تصمیم گیری و بهینه سازی و همچنین با اتکا به دانش و تجربه کارشناسان و مشاوران خود می کوشد تا مدیران ایرانی را برای گرفتن تصمیمات بهتر، به نحو موثری یاری رساند.درخواست مشاوره

ثبت سفارش